Kampania „Białej Wstążki” ma na celu walkę z przemocą wobec kobiet oraz wspieranie działań na rzecz jej przeciwdziałania.

W związku z powyższym we współpracy z Komendą Powiatową Policji
w Sejnach ogłaszamy konkurs graficzny na logo profilaktycznego Zespołu Interdyscyplinarnego promujący idee Kampanii dla uczniów szkoły ponadgimnazjalnej.

Cele konkursu graficznego promującego idee Kampanii:

  1. uwrażliwienie młodzieży na problem występowania przemocy w rodzinie,
  2. kształtowanie wśród uczniów empatii i szacunku do drugiego człowieka.

Warunki uczestnictwa w konkursie:

– stworzenie projektu graficznego logo Zespołu Interdyscyplinarnego, zajmującego się problemem przemocy w rodzinie,

– praca powinna zawierać dane autora pracy tj. imię i nazwisko autora, nazwę szkoły, klasę oraz imię i nazwisko szkolnego koordynatora konkursu  (Monika Łostowska),

– uczestnicy konkursu do pracy dołączą:

Załącznik nr 1  – Karta zgłoszenia do konkursu,

Załącznik nr 2 – Oświadczenie uczestnika konkursu.

Załączniki dostępne w sekretariacie szkoły.

Wymogi techniczne pracy konkursowej:

– projekty graficzne w postaci elektronicznej powinny być zapisane w formacie JPG,

– zgłoszona grafika powinna być w jak najlepszej jakości, min. 250 px/inch.

Prace konkursowe należy przesłać na e-mail szkolnego koordynatora konkursu – monia1001@autograf.pl do dnia 21 listopada 2022r. W tytule e-maila proszę dopisać : praca konkursowa, imię i nazwisko autora.

Wypełnione załączniki 1 i 2 proszę zostawić w sekretariacie szkoły.

Konkurs zostanie rozstrzygnięty 29 listopada 2022 r. w Ośrodku Kultury w Sejnach. Czekają bardzo atrakcyjne nagrody.