Rada Rodziców

Skład Prezydium Rady Rodziców


Przewodnicząca – Teresa Jolanta Przeborowska

Wiceprzewodniczący – Barbara Pokutko

Skarbnik – Renata Jodzis

Sekretarz – Laura Sikorska

Komisja Rewizyjna

Przewodniczący – Paweł Szkarnulis

Z – ca przewodniczącego – Grzegorz Leszczyński

Członek komisji – Anna Obuchowska

Składek na Radę Rodziców w kwocie 40 zł należy dokonywać przelewem na konto.

Numer konta Rady Rodziców:

08935400070001000002440002

I. Postanowienia ogólne


1. Regulamin Rady Rodziców, służy unormowaniu zasad pracy całej Rady jak i poszczególnych jaj członków.
2. Regulamin Rada Rodziców musi być zgodny ze Statutem Szkoły, Statutem Rady Rodziców, a także z obowiazującym prawem.
3. Uchwalenia oraz zmian w regulaminie dokonuje Rada Rodziców zgodnie z p.4 ust.2 Statutu Rady Rodziców.
4. W sprawach spornych nie unormowanych wprost w Statucie RR i Regulaminie RR, decyzje podejmuje poprzez głosowanie Rada Rodziców zgodnie z p. ust.2 Statutu Rady Rodziców na najbliższym posiedzeniu Rady Rodziców.

II. Ordynacja Wyborcza


1. Każdy rodzic ma prawo wybierać i być wybieranym.
2. Głosuje się na konkretnych kandydatów, którzy wyrazili zgodę na kandydowanie.
3. Kandydaci sa świadomi zadań wynikających z pełnienia funkcji i je akceptują.
4. Wybory do Rady Klasowej odbywaja się w głosowaniu jawnym lub podniesienie reki raz w roku we wrześniu, na ogólnym zebraniu rodziców danej klasy.
5. Wszyscy rodzice należacy do Rad Klasowych oraz delegaci z poszczególnych klas tworza Rade Rodziców.
6. Osoby funkcyjne w prezydium RR oraz przewodniczacy Komisji Rewizyjnej RR są delegatami klas.
7. Wybory do Prezydium Rady Rodziców odbywaja się w głosowaniu jawnym przez podniesienie reki raz w roku na Walnym Zebraniu Rady Rodziców.
8. Każdy z rodziców może złożyć wniosek o głosowanie tajne. Wniosek musi być przegłosowany jawnie zwykła wiekszoscia głosów.
9. W przypadku głosowania tajnego prowadzacy zebranie powołuje Komisje Skrutacyjna, która zorganizuje głosowanie i przedstawi jego wyniki na tym samym zebraniu w formie protokołu.

III. Rada Rodziców


1. Zadania Rady Rodziców sa określone w Statucie RR.
2. Rada Rodziców może powoływać stałe komisje problemowe.
3. W składzie komisji może być członek Rady.
4. Do składu komisji mogą byc powołani wszyscy rodzice, nauczyciele i pracownicy szkoły.
5. Podstawowym obowiązkiem członków Rady jest uczestnictwo w zebraniach, na których podejmowane są uchwały.

IV. Komisja Rewizyjna


1. Komisja Rewizyjna kontroluje całą działalność Rady.
2. Przynajmniej raz w roku przeprowadza kontrole wszystkich organów Rady i przedstawia wnioski w formie protokołu na Walnym Zebraniu Rady.
3. Protokół końcowy Komisja Rewizyjna może przedstawić na Zebraniu Ogólnym Rodziców.
4. Do uprawnień i obowiązków KR należy stawianie wniosków formalnych o odwołanie poszczególnych członków Rady, jak również wniosków o powołanie komisji tematycznej.
5. Komisja Rewizyjna ma obowiązek w każdym czasie przeprowadzić kontrole poszczególnych ogniw Rady na żądanie innych organów szkoły i złożyć sprawozdanie wraz z wnioskami pokontrolnymi Prezydium RR oraz stronie inicjującej kontrole.
6. W posiedzeniach Prezydium obowiązkowo uczestniczy Członek Komisji Rewizyjnej.

V. Prezydium Rady


1. Działalnoscia Rady Rodziców kieruje Prezydium RR.
2. Przewodniczacy Prezydium RR oraz jego zastepca ma obowiązek: – opracowac i przeprowadzic plan pracy Rady Rodziców na okres gospodarczy i dokonać podziału zadan pomiędzy wszystkich członków RR. – okre?lic zakres zadan dla komisji stałych i powołanych – zwoływac i prowadzic zebrania RR – przekazywac opinie i postulaty RR Dyrekcji i Radzie Pedagogicznej jak również reprezentowac RR na zewnątrz.
3. Sekretarz RR ma obowiązek: – zapewnic właściwa organizacje pracy Rady Rodziców – opracować harmonogram pracy i zebrań RR oraz kierowac jego realizacja – organizacyjnie przygotować zebrania a w tym na czas powiadamiac wszystkich zainteresowanych – prowadzic korespondencje i dokumentacje RR oraz zapewnic jej prawidłowe przechowanie – prowadzić protokoły zebran i uchwał – jako załącznik do protokołu sporzadzać imienne listy obecnosci – na zebraniach RR odczytac protokół z poprzedniego zebrania
4. Skarbnik ma obowiazek: – odpowiada za cała dokumentacje finansowa – czuwa nad budżetem RR oraz terminowoscia zobowiazań finansowych – prowadzi kasę gotówkowa i bankowa – przygotowuje bieżace raporty finansowe na każde zebranie RR – na koniec roku gospodarczego sporządza zestawienie wpływów i wydatków z podziałem na kategorie i przekazuje całą dokumentacje finansowa Komisji Rewizyjnej.
5. Członkowie Prezydium RR aktywnie właczaja się do prac w komisjach oraz posrednicza w realizacji zadan na szczeblu Rad Klasowych.

VI Zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców


1. Fundusze RR są gromadzone na koncie bankowym w Banku Spółdzielczym NR 08 9354 0007 0001 0000 0244 0002 a niewielkie kwoty w kasie gotówkowej Prowadzonej przez skarbnika.
2. Dowodami ksiegowymi sa wszystkie dowody księgowe w rozumieniu ustawy o rachunkowosci, a także dowody wewnetrzne zatwierdzone przez Prezydium RR.
3. Prezydium RR zastrzega sobie prawo uchylania sponsorowania dzieci tych rodziców, którzy nie wywiazują się z ustalonych, dobrowolnych i zadeklarowanych na Ogólnym Zebraniu składek lub swiadczen.
4. Prezydium RR zastrzega sobie prawo częsciowego lub całkowitego umorzenia składek lub zobowiazan jak również indywidualnego dotowania w stosunku do tych uczniów, których rodzice znajduja się w trudnej sytuacji finansowej i zwrócili się na pismie od Prezydium RR.
5. Ustalona składka może być wniesiona w naturze po wczesniejszym uzgodnieniu z przewodniczacym Prezydium RR.
6. Dochody pochodzace z innych zródeł niż składki darowizny w naturze powinny być przekazane bezposrednio na konto bankowe.
7. Rada Rodziców powołuje komisje stała o nazwie Komisja Gospodarcza. Obligatoryjnie w skład komisji wchodzi: Z-ca Przewodniczacego Prezydium RR, Przewodniczacy Komisji Rewizyjnej RR. Liczba i skład poszczególnych członków Komisji Gospodarczej jest okreslona co roku uchwała Prezydium Rady Rodziców. Do zadan Komisji Gospodarczej należy: – kontrola finansowa rozliczen z tytułu przychodów z działalnosci gospodarczej RR – sporzadzanie wniosków i kierowanie do Prezydium w bieżacych sprawach finansowych, zaopatrzenia i organizacji działan zmierzajacych do zdobycia funduszy na statutowe cele RR.

VII. Decyzje Finansowe na rok gospodarczy 2009/2010


1. Minimalna roczna składka rodziców na rzecz Rady Rodziców zostaje wyznaczona w kwocie 30 zł.
2. Samorzady klasowe otrzymaja do dyspozycji 20 % wpłaconej składki na rzecz Rady Rodziców.
3. Z tytułu umowy ubezpieczeniowej z PZU Rada Rodziców otrzyma premie w kwocie 29% sumy ubezpieczenia.
4. Rada Rodziców bedzie współfinansować konkursy szkolne do wysoko?ci 50 % kosztów.
5. Za rozliczenie w poszczególnych klasach z tytułu składek odpowiada przewodniczący Rady Klasowej oraz Skarbnik.

VIII. Postanowienia końcowe


1. Kadencja osób funkcyjnych w Radzie jest zgodna z 1p4 Statutu Rady Rodziców i nie może trwać dłużej niż 5 lat. Taka sytuacja zachodzi, gdy aktywnie uczestniczacy w pracach Rady rodzic kieruje do szkoły wiecej niż jedno dziecko.
2. Kadencja Rady Rodziców trwa jeden rok.
3. Ustępujaca Rada działa do chwili wyboru i ukonstytuowania się nowej Rady, co powinno nastapić w okresie nie dłuższym niż dwa tygodnie po odbyciu klasowych zebrań rodziców.
4. Regulamin Rady Rodziców wchodzi w życie po uchwaleniu.STATUT RADY RODZICÓW
Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Sejnach


Podstawa prawna: ustawa ” O systemie Oświaty” z dnia 07.09.1991 r. (Dz.U. z 1996 Nr 67, poz. 329 z późn. zm.) i ustawa „Przepisy wprowadzające reformę ustroju szkolnego” z dnia 08.01.1999 r. (Dz. U. z 1999 r. Nr 12 poz. 96) oraz rozporządzenia wydane na ich podstawie.

Postanowienia ogólne
§1


Rada Rodziców Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Sejnach ma swą siedzibę w budynku szkoły przy ul. Łakowej 1. Rada Rodziców jest samorządnym przedstawicielstwem rodziców współdziałającym z Dyrektorem Szkoły, Radą Pedagogiczną, Samorządem Uczniowskim, władzami oświatowymi, samorządem terytorialnym oraz innymi organizacjami i instytucjami w realizacji zadań szkoły. Za pośrednictwem Rady Rodziców i Rad Klasowych rodzice współdziałają ze Szkołą. Członkowie Rady Rodziców wykonują swoje funkcje społecznie. Statut wchodzi w życie w dniu uchwalenia.

Cel i zadania
§2


Do zadań Rady Rodziców należy w szczególności:
1) współudział w bieżącym i perspektywicznym programowaniu prac szkoły;
2) opiniowanie programu szkoły;
3) pomoc w doskonaleniu organizacji i warunków pracy szkoły;
4) współudział w realizacji programów nauczania i wychowania oraz zadań opiekuńczych szkoły;
5) współpraca ze środowiskiem lokalnym i zakładami pracy;
6) udzielanie pomocy Samorządowi Uczniowskiemu oraz organizacjom młodzieżowym i społecznym działającym w szkole;
7) organizowanie działalności mającej na celu podnoszenie kultury pedagogicznej w rodzinie, szkole i środowisku lokalnym;
8) uczestniczenie w planowaniu wydatków szkoły;
9) podejmowanie działań na rzecz pozyskiwania dodatkowych środków finansowych dla szkoły, zwłaszcza na działalność opiekuńczo-wychowawczą.

Struktura organizacyjna
§3


1. Władzami Rodziców w szkole są:
– Ogólne Zebranie Rodziców,
– Rada Rodziców,
– Prezydium Rady Rodziców,
– Komisja Rewizyjna Rady Rodziców,
– Rada Klasowa Rodziców,
2. Radę Rodziców stanowią Rady Klasowe oraz delegaci Rad Klasowych rodziców.
3. Rada Klasowa Rodziców wybierana jest przez zebranie rodziców klasy. Składa się conajmniej z trzech osób.
4. Rada Klasowa wybiera spośród siebie sątysa, jego zastępcę i skarbnika/sekretarza.
5. Rada Klasowa Rodziców realizuje zadania określone w §2 ust.1 do 9.
6. Kadencja Rady Klasowej może trwać niestety trzy lata.
7. Rada Rodziców na pierwszym posiedzeniu wybiera ze swojego składu Prezydium Rady Rodziców w liczbie osób równej ilości oddziałów. Prezydium Rady Rodziców powołuje: przewodniczącego, zastępcę, sekretarza, skarbnika i członków.
8. Prezydium jest stale urzędującym organem Rady Rodziców, a jego podstawowym zadaniem jest organizowanie praktycznej realizacji zadań określonych w §2.
9. Posiedzenia Prezydium Rady Rodziców odbywają się w zależności od bieżących potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na dwa miesiące.
10. Prezydium Rady Rodziców ma prawo zwołać w każdym czasie Radę Rodziców, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
11. Rada Rodziców wybiera spośród siebie w głosowaniu ze zwykłą większością głosów, 2 przedstawicieli do składu komisji konkursowej na dyrektora szkoły.
12. Rada Rodziców wybiera ze swojego składu, w głosowaniu ze zwykłą większością głosów, Komisję Rewizyjną w liczbie trzech osób. Zadaniem Komisji Rewizyjnej jest nadzór nad całością statutowej działalności Prezydium Rady rodziców a w szczególności prawidłowym dysponowaniem i rozliczaniem pieniędzy.
13. Komisja Rewizyjna wybiera ze swojego składu przewodniczącego.
14. Komisja Rewizyjna swoje uwagi i wnioski zawiera w protokole, który przedstawia Prezydium Rady Rodziców w celu ustosunkowania się i ewentualnego usunięcia nieprawidłowości.
15. Protokół końcowy Komisja Rewizyjna przedstawia na Zebraniu Ogólnym Rodziców.
16. W posiedzeniach Rady Rodziców bierze udział Dyrektor Szkoły lub delegowany przez niego przedstawiciel Rady Pedagogicznej.
17. Na wniosek Rady Rodziców w jej skład mogą wchodzić z głosem doradczym przedstawiciele zakładów pracy, organizacji społecznych i instytucji współdziałających ze szkołą.
18. Na wniosek Rady Rodziców, po uzgodnieniu z Dyrektorem Szkoły, w pracach Rady mogą brać udział także inne osoby.

Uchwały
§4


1. Rada Rodziców wyraża swoje stanowisko w formie uchwał.
2. Uchwały Rady Rodziców zapadają zwykłą większością głosów, a dla ich ważności niezbędna jest obecność co najmniej połowy uprawnionych do głosowania. Wyjątek stanowi uchwała o:
– przyjęciu lub zmianie Regulaminu Rady Rodziców:
– określeniu wysokości rocznej składki uiszczanej przez rodziców na potrzeby Rady Rodziców, dla podjęcia których niezbędna jest większość z 2/3 uprawnionych do głosowania.
3. Uchwała w której dokonuje się zmian w Statucie Rady Rodziców może zostać poddana pod głosowanie po wcześniejszym, conajmniej tygodniowym ogłoszeniu zakresu zmian oraz daty głosowania. Uprawnionymi do głosowania są członkowie Rady Rodziców w liczbie conajmniej 2/3 oraz rodzice uczniów Z.S.O , którzy podpiszą listę obecności zebrania Rady.
4. Jeżeli uchwała Rady Rodziców jest sprzeczna z prawem lub ważnym interesem szkoły. Dyrektor zawiesza jej wykonanie i przedstawia sprawę do decyzji organowi nadzorującemu szkołę.
5. W przypadku zawieszenia uchwały, o której mowa w ust.3 Dyrektor i Rada Rodziców w terminie jednego miesiąca od dnia zawieszenia, uzgadniają sposób postępowania w sprawie będącej przedmiotem uchwały.
6. W sprawach spornych Rada Rodziców i Dyrektor Szkoły odwołują się do organu nadzorującego szkołę.

Działalność
§5


1. Rada Rodziców ma prawo wystąpić z wnioskiem o dokonanie oceny pracy nauczyciela.
2. Dyrektor szkoły ma obowiązek powiadomić Radę Rodziców o dokonywaniu oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu. Opinia Rady jest uwzględniana w tej ocenie, ale jej brak nie wstrzymuje postępowania przy jej dokonywaniu.
3. Fundusze Rady Rodziców pochodzą z:
– dobrowolnych składek rodziców;
– dochodów osiąganych przez Radę rodziców np.: aukcji, organizacji imprez, kwesty;
– dotacji;
– darowizn.
4. W celu gromadzenia środków na wspieranie działalności szkoły w rozwijaniu form kształcenia, wychowania i opieki Rada Rodziców może prowadzić działalność gospodarczą, której zasady określają odrębne przepisy.
5. Szczegółowe zasady wydatkowania funduszy określa Regulamin Rady Rodziców w punktach dotyczących prowadzenia gospodarki finansowej i rachunkowości Rady Rodziców.
6. Nadzór i kontrolę nad działalnością Rady Rodziców sprawuje Ogólne Zebranie Rodziców, które zatwierdza Regulamin Rady Rodziców, akceptuje sprawozdania Rady, a także może odwołać przewodniczącego lub innego z członków Rady.
7. W razie odwołania przewodniczącego lub członka Rady w ich miejsce powołuje się inne osoby w trybie przewidzianym w §3 ust 1 do 12.