Rada Rodziców

Skład Prezydium Rady Rodziców

Przewodnicząca – Renata Żylińska

Wiceprzewodniczący – Zdzisław Rzepiejewski

Skarbnik – Jolanta Szklarz

Sekretarz – Ilona Kwaterska

Komisja Rewizyjna

Przewodniczący – Daniel Niczyporuk

Z – ca przewodniczącego – Halina Popiel

Członek komisji – Monika Kosińska

Szanowni Państwo,

zwracamy się z prośbą o wpłatę składki w wysokości 40zł na konto Rady Rodziców. To jak będzie funkcjonować Rada Rodziców jest w dużym stopniu uzależnione od zgromadzonych pieniędzy. Dzięki wpłatom będziemy mogli czynnie uczestniczyć w życiu szkoły, pomagać młodzieży realizować szkolne przedsięwzięcia, wspierając finansowo ich potrzeby.

Potrzeb jest wiele, to na przykład :

  • dofinansowanie do połowinek, studniówek,
  • dofinansowanie do wycieczek szkolnych,
  • nagrody dla uczniów,
  • zakup pomocy naukowych.

Aby zachęcić Państwa do wpłat na Radę Rodziców, rozpoczynamy akcję „Rodzic dobrze poinformowany”, oznacza to że rozliczenie ze zrealizowanych wydatków będzie transparentne i dokładne aby żaden wpłacający nie miał wątpliwości, na co zostały wydane pieniądze. Poniżej podajemy numer konta na który można wpłacać pieniądze. Składka jest dobrowolna.

Bank Spółdzielczy w Sejnach
Rada Rodziców przy ZSO
08 93540007 0001 0000 0244 0002
Bardzo dziękujemy za każdą wpłatę.

Rada Rodziców

P.S. kwota 40zł jest propozycją optymalną, można wesprzeć dowolną kwotą, każda złotówka jest dla nas ważna.

I. Postanowienia ogólne


1. Regulamin Rady Rodziców, służy unormowaniu zasad pracy całej Rady jak i poszczególnych jaj członków.
2. Regulamin Rada Rodziców musi być zgodny ze Statutem Szkoły, Statutem Rady Rodziców, a także z obowiazującym prawem.
3. Uchwalenia oraz zmian w regulaminie dokonuje Rada Rodziców zgodnie z p.4 ust.2 Statutu Rady Rodziców.
4. W sprawach spornych nie unormowanych wprost w Statucie RR i Regulaminie RR, decyzje podejmuje poprzez głosowanie Rada Rodziców zgodnie z p. ust.2 Statutu Rady Rodziców na najbliższym posiedzeniu Rady Rodziców.

II. Ordynacja Wyborcza


1. Każdy rodzic ma prawo wybierać i być wybieranym.
2. Głosuje się na konkretnych kandydatów, którzy wyrazili zgodę na kandydowanie.
3. Kandydaci sa świadomi zadań wynikających z pełnienia funkcji i je akceptują.
4. Wybory do Rady Klasowej odbywaja się w głosowaniu jawnym lub podniesienie reki raz w roku we wrześniu, na ogólnym zebraniu rodziców danej klasy.
5. Wszyscy rodzice należacy do Rad Klasowych oraz delegaci z poszczególnych klas tworza Rade Rodziców.
6. Osoby funkcyjne w prezydium RR oraz przewodniczacy Komisji Rewizyjnej RR są delegatami klas.
7. Wybory do Prezydium Rady Rodziców odbywaja się w głosowaniu jawnym przez podniesienie reki raz w roku na Walnym Zebraniu Rady Rodziców.
8. Każdy z rodziców może złożyć wniosek o głosowanie tajne. Wniosek musi być przegłosowany jawnie zwykła wiekszoscia głosów.
9. W przypadku głosowania tajnego prowadzacy zebranie powołuje Komisje Skrutacyjna, która zorganizuje głosowanie i przedstawi jego wyniki na tym samym zebraniu w formie protokołu.

III. Rada Rodziców


1. Zadania Rady Rodziców sa określone w Statucie RR.
2. Rada Rodziców może powoływać stałe komisje problemowe.
3. W składzie komisji może być członek Rady.
4. Do składu komisji mogą byc powołani wszyscy rodzice, nauczyciele i pracownicy szkoły.
5. Podstawowym obowiązkiem członków Rady jest uczestnictwo w zebraniach, na których podejmowane są uchwały.

IV. Komisja Rewizyjna


1. Komisja Rewizyjna kontroluje całą działalność Rady.
2. Przynajmniej raz w roku przeprowadza kontrole wszystkich organów Rady i przedstawia wnioski w formie protokołu na Walnym Zebraniu Rady.
3. Protokół końcowy Komisja Rewizyjna może przedstawić na Zebraniu Ogólnym Rodziców.
4. Do uprawnień i obowiązków KR należy stawianie wniosków formalnych o odwołanie poszczególnych członków Rady, jak również wniosków o powołanie komisji tematycznej.
5. Komisja Rewizyjna ma obowiązek w każdym czasie przeprowadzić kontrole poszczególnych ogniw Rady na żądanie innych organów szkoły i złożyć sprawozdanie wraz z wnioskami pokontrolnymi Prezydium RR oraz stronie inicjującej kontrole.
6. W posiedzeniach Prezydium obowiązkowo uczestniczy Członek Komisji Rewizyjnej.

V. Prezydium Rady


1. Działalnoscia Rady Rodziców kieruje Prezydium RR.
2. Przewodniczacy Prezydium RR oraz jego zastepca ma obowiązek: – opracowac i przeprowadzic plan pracy Rady Rodziców na okres gospodarczy i dokonać podziału zadan pomiędzy wszystkich członków RR. – okre?lic zakres zadan dla komisji stałych i powołanych – zwoływac i prowadzic zebrania RR – przekazywac opinie i postulaty RR Dyrekcji i Radzie Pedagogicznej jak również reprezentowac RR na zewnątrz.
3. Sekretarz RR ma obowiązek: – zapewnic właściwa organizacje pracy Rady Rodziców – opracować harmonogram pracy i zebrań RR oraz kierowac jego realizacja – organizacyjnie przygotować zebrania a w tym na czas powiadamiac wszystkich zainteresowanych – prowadzic korespondencje i dokumentacje RR oraz zapewnic jej prawidłowe przechowanie – prowadzić protokoły zebran i uchwał – jako załącznik do protokołu sporzadzać imienne listy obecnosci – na zebraniach RR odczytac protokół z poprzedniego zebrania
4. Skarbnik ma obowiazek: – odpowiada za cała dokumentacje finansowa – czuwa nad budżetem RR oraz terminowoscia zobowiazań finansowych – prowadzi kasę gotówkowa i bankowa – przygotowuje bieżace raporty finansowe na każde zebranie RR – na koniec roku gospodarczego sporządza zestawienie wpływów i wydatków z podziałem na kategorie i przekazuje całą dokumentacje finansowa Komisji Rewizyjnej.
5. Członkowie Prezydium RR aktywnie właczaja się do prac w komisjach oraz posrednicza w realizacji zadan na szczeblu Rad Klasowych.

VI Zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców


1. Fundusze RR są gromadzone na koncie bankowym w Banku Spółdzielczym NR 08 9354 0007 0001 0000 0244 0002 a niewielkie kwoty w kasie gotówkowej Prowadzonej przez skarbnika.
2. Dowodami ksiegowymi sa wszystkie dowody księgowe w rozumieniu ustawy o rachunkowosci, a także dowody wewnetrzne zatwierdzone przez Prezydium RR.
3. Prezydium RR zastrzega sobie prawo uchylania sponsorowania dzieci tych rodziców, którzy nie wywiazują się z ustalonych, dobrowolnych i zadeklarowanych na Ogólnym Zebraniu składek lub swiadczen.
4. Prezydium RR zastrzega sobie prawo częsciowego lub całkowitego umorzenia składek lub zobowiazan jak również indywidualnego dotowania w stosunku do tych uczniów, których rodzice znajduja się w trudnej sytuacji finansowej i zwrócili się na pismie od Prezydium RR.
5. Ustalona składka może być wniesiona w naturze po wczesniejszym uzgodnieniu z przewodniczacym Prezydium RR.
6. Dochody pochodzace z innych zródeł niż składki darowizny w naturze powinny być przekazane bezposrednio na konto bankowe.
7. Rada Rodziców powołuje komisje stała o nazwie Komisja Gospodarcza. Obligatoryjnie w skład komisji wchodzi: Z-ca Przewodniczacego Prezydium RR, Przewodniczacy Komisji Rewizyjnej RR. Liczba i skład poszczególnych członków Komisji Gospodarczej jest okreslona co roku uchwała Prezydium Rady Rodziców. Do zadan Komisji Gospodarczej należy: – kontrola finansowa rozliczen z tytułu przychodów z działalnosci gospodarczej RR – sporzadzanie wniosków i kierowanie do Prezydium w bieżacych sprawach finansowych, zaopatrzenia i organizacji działan zmierzajacych do zdobycia funduszy na statutowe cele RR.

VII. Decyzje Finansowe na rok gospodarczy 2009/2010


1. Minimalna roczna składka rodziców na rzecz Rady Rodziców zostaje wyznaczona w kwocie 30 zł.
2. Samorzady klasowe otrzymaja do dyspozycji 20 % wpłaconej składki na rzecz Rady Rodziców.
3. Z tytułu umowy ubezpieczeniowej z PZU Rada Rodziców otrzyma premie w kwocie 29% sumy ubezpieczenia.
4. Rada Rodziców bedzie współfinansować konkursy szkolne do wysoko?ci 50 % kosztów.
5. Za rozliczenie w poszczególnych klasach z tytułu składek odpowiada przewodniczący Rady Klasowej oraz Skarbnik.

VIII. Postanowienia końcowe


1. Kadencja osób funkcyjnych w Radzie jest zgodna z 1p4 Statutu Rady Rodziców i nie może trwać dłużej niż 5 lat. Taka sytuacja zachodzi, gdy aktywnie uczestniczacy w pracach Rady rodzic kieruje do szkoły wiecej niż jedno dziecko.
2. Kadencja Rady Rodziców trwa jeden rok.
3. Ustępujaca Rada działa do chwili wyboru i ukonstytuowania się nowej Rady, co powinno nastapić w okresie nie dłuższym niż dwa tygodnie po odbyciu klasowych zebrań rodziców.
4. Regulamin Rady Rodziców wchodzi w życie po uchwaleniu.STATUT RADY RODZICÓW
Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Sejnach


Podstawa prawna: ustawa ” O systemie Oświaty” z dnia 07.09.1991 r. (Dz.U. z 1996 Nr 67, poz. 329 z późn. zm.) i ustawa „Przepisy wprowadzające reformę ustroju szkolnego” z dnia 08.01.1999 r. (Dz. U. z 1999 r. Nr 12 poz. 96) oraz rozporządzenia wydane na ich podstawie.

Postanowienia ogólne
§1


Rada Rodziców Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Sejnach ma swą siedzibę w budynku szkoły przy ul. Łakowej 1. Rada Rodziców jest samorządnym przedstawicielstwem rodziców współdziałającym z Dyrektorem Szkoły, Radą Pedagogiczną, Samorządem Uczniowskim, władzami oświatowymi, samorządem terytorialnym oraz innymi organizacjami i instytucjami w realizacji zadań szkoły. Za pośrednictwem Rady Rodziców i Rad Klasowych rodzice współdziałają ze Szkołą. Członkowie Rady Rodziców wykonują swoje funkcje społecznie. Statut wchodzi w życie w dniu uchwalenia.

Cel i zadania
§2


Do zadań Rady Rodziców należy w szczególności:
1) współudział w bieżącym i perspektywicznym programowaniu prac szkoły;
2) opiniowanie programu szkoły;
3) pomoc w doskonaleniu organizacji i warunków pracy szkoły;
4) współudział w realizacji programów nauczania i wychowania oraz zadań opiekuńczych szkoły;
5) współpraca ze środowiskiem lokalnym i zakładami pracy;
6) udzielanie pomocy Samorządowi Uczniowskiemu oraz organizacjom młodzieżowym i społecznym działającym w szkole;
7) organizowanie działalności mającej na celu podnoszenie kultury pedagogicznej w rodzinie, szkole i środowisku lokalnym;
8) uczestniczenie w planowaniu wydatków szkoły;
9) podejmowanie działań na rzecz pozyskiwania dodatkowych środków finansowych dla szkoły, zwłaszcza na działalność opiekuńczo-wychowawczą.

Struktura organizacyjna
§3


1. Władzami Rodziców w szkole są:
– Ogólne Zebranie Rodziców,
– Rada Rodziców,
– Prezydium Rady Rodziców,
– Komisja Rewizyjna Rady Rodziców,
– Rada Klasowa Rodziców,
2. Radę Rodziców stanowią Rady Klasowe oraz delegaci Rad Klasowych rodziców.
3. Rada Klasowa Rodziców wybierana jest przez zebranie rodziców klasy. Składa się conajmniej z trzech osób.
4. Rada Klasowa wybiera spośród siebie sątysa, jego zastępcę i skarbnika/sekretarza.
5. Rada Klasowa Rodziców realizuje zadania określone w §2 ust.1 do 9.
6. Kadencja Rady Klasowej może trwać niestety trzy lata.
7. Rada Rodziców na pierwszym posiedzeniu wybiera ze swojego składu Prezydium Rady Rodziców w liczbie osób równej ilości oddziałów. Prezydium Rady Rodziców powołuje: przewodniczącego, zastępcę, sekretarza, skarbnika i członków.
8. Prezydium jest stale urzędującym organem Rady Rodziców, a jego podstawowym zadaniem jest organizowanie praktycznej realizacji zadań określonych w §2.
9. Posiedzenia Prezydium Rady Rodziców odbywają się w zależności od bieżących potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na dwa miesiące.
10. Prezydium Rady Rodziców ma prawo zwołać w każdym czasie Radę Rodziców, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
11. Rada Rodziców wybiera spośród siebie w głosowaniu ze zwykłą większością głosów, 2 przedstawicieli do składu komisji konkursowej na dyrektora szkoły.
12. Rada Rodziców wybiera ze swojego składu, w głosowaniu ze zwykłą większością głosów, Komisję Rewizyjną w liczbie trzech osób. Zadaniem Komisji Rewizyjnej jest nadzór nad całością statutowej działalności Prezydium Rady rodziców a w szczególności prawidłowym dysponowaniem i rozliczaniem pieniędzy.
13. Komisja Rewizyjna wybiera ze swojego składu przewodniczącego.
14. Komisja Rewizyjna swoje uwagi i wnioski zawiera w protokole, który przedstawia Prezydium Rady Rodziców w celu ustosunkowania się i ewentualnego usunięcia nieprawidłowości.
15. Protokół końcowy Komisja Rewizyjna przedstawia na Zebraniu Ogólnym Rodziców.
16. W posiedzeniach Rady Rodziców bierze udział Dyrektor Szkoły lub delegowany przez niego przedstawiciel Rady Pedagogicznej.
17. Na wniosek Rady Rodziców w jej skład mogą wchodzić z głosem doradczym przedstawiciele zakładów pracy, organizacji społecznych i instytucji współdziałających ze szkołą.
18. Na wniosek Rady Rodziców, po uzgodnieniu z Dyrektorem Szkoły, w pracach Rady mogą brać udział także inne osoby.

Uchwały
§4


1. Rada Rodziców wyraża swoje stanowisko w formie uchwał.
2. Uchwały Rady Rodziców zapadają zwykłą większością głosów, a dla ich ważności niezbędna jest obecność co najmniej połowy uprawnionych do głosowania. Wyjątek stanowi uchwała o:
– przyjęciu lub zmianie Regulaminu Rady Rodziców:
– określeniu wysokości rocznej składki uiszczanej przez rodziców na potrzeby Rady Rodziców, dla podjęcia których niezbędna jest większość z 2/3 uprawnionych do głosowania.
3. Uchwała w której dokonuje się zmian w Statucie Rady Rodziców może zostać poddana pod głosowanie po wcześniejszym, conajmniej tygodniowym ogłoszeniu zakresu zmian oraz daty głosowania. Uprawnionymi do głosowania są członkowie Rady Rodziców w liczbie conajmniej 2/3 oraz rodzice uczniów Z.S.O , którzy podpiszą listę obecności zebrania Rady.
4. Jeżeli uchwała Rady Rodziców jest sprzeczna z prawem lub ważnym interesem szkoły. Dyrektor zawiesza jej wykonanie i przedstawia sprawę do decyzji organowi nadzorującemu szkołę.
5. W przypadku zawieszenia uchwały, o której mowa w ust.3 Dyrektor i Rada Rodziców w terminie jednego miesiąca od dnia zawieszenia, uzgadniają sposób postępowania w sprawie będącej przedmiotem uchwały.
6. W sprawach spornych Rada Rodziców i Dyrektor Szkoły odwołują się do organu nadzorującego szkołę.

Działalność
§5


1. Rada Rodziców ma prawo wystąpić z wnioskiem o dokonanie oceny pracy nauczyciela.
2. Dyrektor szkoły ma obowiązek powiadomić Radę Rodziców o dokonywaniu oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu. Opinia Rady jest uwzględniana w tej ocenie, ale jej brak nie wstrzymuje postępowania przy jej dokonywaniu.
3. Fundusze Rady Rodziców pochodzą z:
– dobrowolnych składek rodziców;
– dochodów osiąganych przez Radę rodziców np.: aukcji, organizacji imprez, kwesty;
– dotacji;
– darowizn.
4. W celu gromadzenia środków na wspieranie działalności szkoły w rozwijaniu form kształcenia, wychowania i opieki Rada Rodziców może prowadzić działalność gospodarczą, której zasady określają odrębne przepisy.
5. Szczegółowe zasady wydatkowania funduszy określa Regulamin Rady Rodziców w punktach dotyczących prowadzenia gospodarki finansowej i rachunkowości Rady Rodziców.
6. Nadzór i kontrolę nad działalnością Rady Rodziców sprawuje Ogólne Zebranie Rodziców, które zatwierdza Regulamin Rady Rodziców, akceptuje sprawozdania Rady, a także może odwołać przewodniczącego lub innego z członków Rady.
7. W razie odwołania przewodniczącego lub członka Rady w ich miejsce powołuje się inne osoby w trybie przewidzianym w §3 ust 1 do 12.