Deklaracja dostępności

Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Szymona Konarskiego w Sejnach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów;
 • serwis zawiera dokumenty DOCX, które nie zostały poprawnie sformatowane oraz pliki PDF lub skany utworzone na podstawie takich dokumentów. W miarę możliwości będziemy to poprawiać oraz dokładać starań, by nowe dokumenty przygotowywane były poprawnie;
 • nagrania wideo nie posiadają napisów, audiodeskrypcji ani tłumaczeń w języku migowym (większość nagrań powstała przed wejściem w życie ww. ustawy).
 

Oświadczenie sporządzono dnia 2023-03-28

Ostatnia aktualizacja: 203-03-28

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na tej stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Pan Andrzej Małkiński, e-mail: sekretariat@zso.sejny.pl. Kontaktować się można także dzwoniąc na numer telefonu (87) 516 21 67.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

        Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, np. przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę na takie działanie.

Organ odwoławczy:

Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Sejnach
adres: 16-500 Sejny, ul. Łąkowa 1
e-mail: sekretariat@zso.sejny.pl
tel.: (87) 516-21-67

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

 • Szkoła mieści się w trzech oddzielnych budynkach.
 • Do głównego budynku szkoły prowadzą trzy wejścia.
 • Do 3 wejść prowadzą schody. Przy głównym wejściu do budynku szkoły oddano do użytku podjazd dla wózków inwalidzkich wraz z bliskim oznakowanym miejscem parkingowym. Przy pozostałych wejściach brak jest podjazdów dla wózków inwalidzkich, planowane jest ich wykonanie.
 • Przy każdym wejściu zamontowany jest dzwonek, z którego może skorzystać osoba niepełnosprawna, informując o swoim przybyciu. Wezwani w ten sposób pracownicy pomogą jej dostać się do budynku szkoły.
 • Po wcześniejszym kontakcie, spotkanie może odbyć się na parterze obiektu w wyznaczonym do tego celu miejscu.
 • Dla osób na wózkach dostępny jest tylko korytarz i pomieszczenia na parterze.
 • Korytarze są szerokie i przestronne, na podłogach nie ma progów, są więc one dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, poruszających się na wózkach inwalidzkich.
 • Brak windy.
 • Planowane jest dostosowanie toalet dla osób niepełnosprawnych.
 • Przed budynkiem wyznaczone zostanie miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • W szkole nie ma pętli indukcyjnych.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a.
 • Planowane jest zastosowanie oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób słabowidzących.
 • W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.