Wyjazd w ramach projektu do CNK

Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. Oprócz zwiedzania wystawy stałej w Centrum uczniowie wzięli udział w laboratoryjnych zajęciach warsztatowych oraz odbyli Słoneczną podróż w Planetarium.

Wyjazd odbył się w ramach projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Priorytetu III. KOMPETENCJE I KWALIFIKACJE, Działania 3.1 „Kształcenie i edukacja”, Poddziałania 3.1.2 Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej w zakresie kształcenia ogólnego, ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych.