Niniejszy plan został podpisany i przyjęty w dniu 26.08.2022 r.

Wszelkie działania i rekomendacje objęte niniejszym planem naprawczym dotyczą obszarów nie tylko wskazanych w Ustawie, ale również wynikających z charakteru pracy szkoły. Uwzględniając obszar wymaganych działań powołuje się komisję, której zadaniem jest monitorowanie postępów planu naprawczego, zgłaszanie nieprawidłowości oraz komunikowanie jednostce o postępach jak również o przeszkodach w realizacji.

Komisja przedkłada kierownikowi jednostki raport z realizacji planu na zakończenie roku kalendarzowego.

Skład komisji:

  1. Justyna Matan
  2. Tomasz Obuchowski
  3. Aneta Szczawińska

Plan naprawczy podlega opublikowaniu do dnia 03.09.2022 r.