PLAN DZIAŁANIA NA RZECZ POPRWY ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI OSOBOM ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W SEJNACH NA LATA 2022-20251.

I. Wprowadzenie

Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. 2020 r. poz. 1062) dalej „Ustawa”.

Podstawowym celem ustawy jest poprawa warunków życia oraz funkcjonowania
w szczególności osób z potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności, wieku czy choroby, które to w codziennej egzystencji mogą spotkać się z szeregiem trudności
w zakresie korzystania z usług podmiotu publicznego. Głównymi barierami są bariera architektoniczna, cyfrowa czy informacyjno – komunikacyjna.

Ważnym jest więc zmiana podejścia i sposoby obsługi uczniów, rodziców, nauczycieli
ze szczególnymi potrzebami, zwłaszcza poprzez podejmowanie działań mających
na celu eliminację powyższych barier.

Ustawa jest elementem programu Dostępność Plus. Program ten został przyjęty uchwalą nr 102/2018 Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2018 r. Rozwiązania zapisane w Ustawie wypełniają zapisy Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych, sporządzonej
w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 1169, z późn. zm.). Tym samym zobowiązują jednostki do zapewnienia osobom ze szczególnymi potrzebami dostępu do obiektów publicznych na równi z innymi interesantami.

Zapisy Ustawy zobowiązują również podmioty publiczne do zapewnienia dostępności w zakresie cyfrowym oraz informacyjno – komunikacyjnym. Na podstawie Ustawy każdy organ władzy publicznej określony w art. 14 ust. 1 ma obowiązek wyznaczenia koordynatora do spraw dostępności. Jednym z podstawowym zadań koordynatora jest przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Celem planu jest wskazanie kierunków niezbędnych zmian i wdrażanie rozwiązań służących usprawnieniu funkcjonowania podmiotu publicznego, uczynienia go bardziej dostępnym oraz przyjaznym osobom ze szczególnymi potrzebami.

Szkoła w bardzo niewielkim stopniu jest dostosowana do potrzeb wynikających
z niepełnosprawności, wieku czy choroby. Stawia sobie jednak za cel podjęcie takich działań, by stała się placówką przyjazną i dostępną.

Po przeprowadzonym audycie wewnętrznym zaplanowano przedsięwzięcia na rzecz poprawy dostępności.

II. Obszar działań w ramach planu na rzecz poprawy zapewnienia dostępności

W wyniku przeprowadzonego wewnętrznego audytu zostały wytypowane działania
do przeprowadzenia w latach 2022-2025 w obszarach: architektonicznym, cyfrowym oraz informacyjno – komunikacyjnym, zgodnie z art. 6 Ustawy. Dodatkowo, uwzględniając charakter jednostki. W planie został dodatkowo ujęty obszar „Działania pozostałe”, w którym wskazano inne działania mające na celu budowanie otwarte i dostępnej szkoły poza obszarami wyznaczonymi przez Ustawę.