Zapraszamy uczniów liceum do wzięcia udziału w mobilności w ramach programu FERS.

Tytuł projektu: „Mobilność w sektorze edukacji szkolnej uczniów z Sejn”
o numerze 2023-1-PL01-KA122-SCH-000136431.

Okres realizacji projektu: 01.12.2023 – 31.05.2025 r.

Głównymi celami projektu są: Podniesienie jakości kształcenia ogólnego w ZSO w Sejnach oraz Podniesienie poziomu świadomości międzykulturowej uczniów z Sejn.

Udział w Projekcie jest bezpłatny.

Warunkiem uczestnictwa w mobilności zagranicznej po spełnieniu kryteriów określonych
w §3. Zasady rekrutacji uczestników w projekcie Regulaminu Rekrutacji   jest złożenie

w Biurze Projektu (sala nr 17 u psychologa szkolnego) wymaganego kompletu dokumentów rekrutacyjnych do dnia 29.02.2024 r.

  1. a)     formularz zgłoszeniowy (załącznik nr 1),
  2. b)    deklaracja uczestnictwa (załącznik nr 2),
  3. c)     oświadczenie uczestnika/uczestniczki projektu (załącznik nr 3),
  4. d)    Europass CV ze zdjęciem, wskazaniem umiejętności językowych, doświadczenia
    i zainteresowań (Europass CV w języku angielskim).

Kreator Europass CV https://europa.eu/europass/eportfolio/screen/cv-editor?lang=pl

Szczegółowe warunki uczestnictwa określa regulamin rekrutacji uczestników.

Regulamin wraz z załącznikami dostępny w biurze projektu (sala 17) oraz na stronie www szkoły.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach EFS+, program Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 (FERS).

Wartość projektu: 209 021,69 zł

Klauzule RODO

Klauzula informacyjna Instytucji Zarządzającej

Klauzura informacyjna RODO dla rodziców i uczniów