w sprawie organizacji kształcenia w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania Szkoły w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość
w roku szkolnym 2019/2020

Na podstawie

  1. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 
  2. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Dyrektor Szkoły, zarządza co następuje:

§ 1

W czasie ograniczenia funkcjonowania szkoły związanego z zagrożeniem epidemiologicznym nauka jest realizowana na odległość. Niniejsze uregulowania obowiązują w terminie  od 25 marca do 10 kwietnia 2020 r.

§ 2

Nauczyciele zobowiązani są do zdalnej realizacji podstawy programowej np. z wykorzystaniem szkolnego dziennika elektronicznego, komunikatorów, grup społecznościowych, poczty elektronicznej, platform edukacyjnych oraz innych metod i narzędzi.

§ 3

            Nauczyciele mają możliwość weryfikacji dotychczas stosowanego programu nauczania tak, by dostosować go do wybranej metody kształcenia na odległość.

§ 4

Nauczyciele są zobowiązani prowadzić kształcenie na odległość zgodnie z tygodniowym planem zajęć, wykorzystując posiadane przez uczniów podręczniki, zbiory zadań oraz inne materiały oraz dokumentować je w dzienniku elektronicznym.

§ 5

Nauczyciele są zobowiązani do zwrócenia szczególnej uwagi na równomierne obciążenie ucznia zajęciami w danym dniu, a także uwzględnienie jego  możliwości psychofizycznych.

§ 6

Wiedza ucznia oraz postępy w nauce powinny być monitorowane i oceniane zgodnie ze skalą ocen określoną w Wewnątrzszkolnym Systemie Ocenienia Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Sejnach oraz według kryteriów ujętych w Przedmiotowych Systemach Oceniania nauczycieli poszczególnych przedmiotów. Każdorazowo nauczyciel powinien informować, jakie działania ucznia będą oceniane, w jakim terminie powinny być wykonane oraz w jakiej formie przedstawione.

§ 7

Informowanie rodziców o postępach ucznia w nauce odbywa się poprzez dziennik elektroniczny.

§ 8

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 25 marca 2020 r.