w sprawie organizacji kształcenia w okresie czasowego
ograniczenia funkcjonowania Szkoły w związku z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 z wykorzystaniem
metod i technik kształcenia na odległość w roku szkolnym 2019/2020

Na podstawie:

  1. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 kwietnia 2020 r. zmieniającego Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
  2. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
  3. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Dyrektor Szkoły zarządza, co następuje:

§ 1

W czasie ograniczenia funkcjonowania szkoły związanego z zagrożeniem epidemiologicznym nauka jest realizowana na odległość. Niniejsze uregulowania obowiązuje
w terminie od 15 marca 2020 r. do odwołania.

§ 2

Nauczyciele zobowiązani są do zdalnej realizacji podstawy programowej np.
z wykorzystaniem szkolnego dziennika elektronicznego, komunikatorów, grup społecznościowych, poczty elektronicznej, platform edukacyjnych oraz innych metod i narzędzi.

§ 3

Nauczyciele mają możliwość weryfikacji dotychczas stosowanego programu nauczania tak, by dostosować go do wybranej metody kształcenia na odległość.

§ 4

Nauczyciele są zobowiązani prowadzić kształcenie na odległość zgodnie z tygodniowym planem zajęć, wykorzystując posiadane przez uczniów podręczniki, zbiory zadań oraz inne materiały oraz dokumentować je w dzienniku elektronicznym.

§ 5

Nauczyciele są zobowiązani do zwrócenia szczególnej uwagi na równomierne obciążenia ucznia zajęciami w danym dniu, a także uwzględnienie jego możliwości psychofizycznych.

§ 6

Wiedza ucznia oraz postępy w nauce powinny być monitorowane i oceniane zgodnie ze skalą ocen określoną w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Sejnach oraz według kryteriów ujętych w Przedmiotowych Systemach Oceniania nauczycieli poszczególnych przedmiotów. Każdorazowo nauczyciel powinien informować, jakie działania ucznia będą oceniane, w jakim terminie powinny być wykonane oraz w jakiej formie przedstawione.

§ 7

Informowanie rodziców o postępach ucznia w nauce odbywa się poprzez dziennik elektroniczny.

§ 8

Uchwały Rady Pedagogicznej podejmowane będą z wykorzystaniem poczty elektronicznej oraz dziennika elektronicznego.