Uprzejmie informujemy, że w postępowaniu o zamówienie publiczne jak niżej:
Tryb postępowania:
Zamówienie udzielane w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów
ustalonych na podstawie art. 11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych, (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461)…..

Informacja o wyniku postępowania

Korekta informacji o wyniku postępowania ZSO.271.2.2020

Spełnienie przez Wykonawców wymagań dotyczących przedmiotu zamówienia