Na podstawie art. 106 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 572) w związku z art. 28 a ust. 8 pkt. 2) z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 900, z późn. zm.), działając na podstawie upoważnienia Szefa Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji Nr 7/1/z/2024 z dnia 20 lutego 2024 r.

postanawiam:

pozytywnie zaopiniować wniosek Powiatu Sejneńskiego z dnia 25.03.2024 r. o zezwolenie na utworzenie od dnia 01.09.2024 r. oddziału przygotowania wojskowego w Liceum Ogólnokształcącym im. Szymona Konarskiego w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Sejnach.

Uzasadnienie

Wnioskiem z dnia 25.03.2024 r. Powiat Sejneński reprezentowany przez Starostę mgr inż. Macieja Tomasza Plesiewicza zwrócił się do Ministra Obrony Narodowej o zezwolenie na utworzenie oddziału przygotowania wojskowego w Liceum Ogólnokształcącym im. Szymona Konarskiego w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Sejnach. Z treści wniosku wynika, iż oddział przygotowania wojskowego zostanie otwarty w ramach czteroletniego liceum ogólnokształcącego w Zespole Szkół w Sejnach w roku szkolnym 2024/2025. W oddziale przygotowania wojskowego będzie realizowany program szkolenia określony rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 maja 2020 roku w sprawie szkolenia w oddziale przygotowania wojskowego (Dz. U. z 2020 r. poz. 977), a także realizowane będą w zakresie rozszerzonym przedmioty, takie   jak   geografia   i   wiedza   o społeczeństwie.   Nauka   będzie   bezpłatna, a kształcenie nie będzie naruszało uprawnień ucznia do uzyskiwania wiadomości i umiejętności niezbędnych do ukończenia danego typu szkoły oraz warunków i sposobu prowadzenia egzaminów.

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Sejnach dysponuje zapleczem dydaktyczno — lokalowym,    które    pozwoli    na    prowadzenie     szkolenia     teoretycznego, jak i praktycznego. Na terenie szkoły znajdują się m.in.:

W Liceum Ogólnokształcącym im. Szymona Konarskiego w Sejnach obecnie funkcjonują klasy mundurowe. Możliwość otwarcia pierwszego oddziału przygotowania wojskowego na terenie Powiatu Sejneńskiego będzie odpowiedzią na zapotrzebowanie społeczne oraz duże zainteresowanie lokalnej młodzieży. Liczba uczniów deklarujących chęć rozpoczęcia nauki w oddziale przygotowania wojskowego spełniać będzie wymogi formalne postawione przed podmiotem wnioskującym.

Uczniowie szkoły aktywnie uczestniczą w wydarzeniach organizowanych przez Wojskowe   Centrum   Rekrutacji   w   Suwałkach,   a także   biorą   udział w wydarzeniach o charakterze historycznym i patriotycznym, upamiętniając m.in. lokalnych bohaterów w ramach:

Społeczność klas mundurowych aktywnie i co należy podkreślić z sukcesami uczestniczy w wydarzeniach wojskowo-sportowych, takich jak:

olimpiada klas mundurowych w grach zespołowych w Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie – regularny udział i zajmowanie czołowych miejsc;

Od kilku lat szkoła ściśle współpracuje z instruktorami 15. Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej, którzy w oparciu o nowoczesny sprzęt, szkolą uczniów zarówno w zakresie teoretycznym, jak i praktycznym (na terenie szkoły oraz na terenie jednostki wojskowej) w blokach tematycznych takich jak np.:

Opiniowana szkoła zapewnia warunki i odpowiednio wykwalifikowaną kadrę do prowadzenia szkolenia. Dyrekcja szkoły, pedagodzy oraz rodzice starają się wspierać młodzież i rozwijać   ich zainteresowania, organizując   m.in.: zajęcia z samoobrony i sportów walki, nauki jazdy na nartach oraz planowane w przyszłym roku    szkolnym    zajęcia    z   jazdy    konnej.    Usystematyzowana   współpraca z Ministerstwem  Obrony Narodowej pozwoli lepiej zaplanować i zorganizować szkolenie teoretyczne oraz praktyczne, przez co odsetek doświadczonych kandydatów ubiegających się o służbę w Wojsku Polskim mógłby znacznie wzrosnąć.

Ponadto, pragnę   zapewnić   o   wsparciu   tej   placówki   oświatowej przez Wojskowe   Centrum   Rekrutacji   w Suwałkach,   Ośrodek   Zamiejscowy w Białymstoku Centralnego Wojskowego   Centrum Rekrutacji. Jednocześnie na podstawie posiadanych informacji mogę stwierdzić, iż wskazana szkoła będzie mogła liczyć na wsparcie ze strony jednostek wojskowych znajdujących się na terenie odpowiedzialności OZ w Białymstoku CWCR.

Wobec   powyższego,    przedmiotowy    wniosek    opiniuję    pozytywnie.

Pouczenie

Na niniejsze postanowienie przysługuje stronie zażalenie do Ministerstwa Obrony Narodowej. Zażalenie wnosi się za pośrednictwem Szefa Centralnego Wojskowego   Centrum   Rekrutacji   Ośrodek    Zamiejscowy    w   Białymstoku (ul. Kawaleryjska 70/3, 15-325 Białystok) w terminie 7 dni od otrzymania postanowienia.

Wersja w pdf (oryginał)

z upoważnienia

Szefa

Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji